Dołącz do nas - rekrutacja

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu Nokturn Deweloper, wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@nokturn.com.pl.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników prowadzonej przez spółkę Invest IDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zobacz pełną treść klauzuli informacyjnej
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: Invest IDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą Krakowie, adres: Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, (NIP: 6762364011), zwana dalej (Administratorem).
2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych do Administratora należy kierować na adres: Invest IDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres: Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 605-520-520, e- mail: rodo@nokturn.com.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji pracowników dla Administratora.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania cv lub innego dokumentu z danymi osobowymi.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie dostarczania Administratorowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (usługodawcy Administratora np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zamknij