Polityka prywatności

Polityka prywatności


 1. Pliki Cookies
  1. Serwis zbiera w sposób automatycznych tylko informacje zawarte w plikach Cookies.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi informacyjny serwis internetowy, działający w domenie www.nokturndeweloper.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza  podmiot, który korzysta z Serwisu.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Dane osobowe
 1. Definicje
  1. Administrator - oznacza Nokturn Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (31-101), przy ulicy Plac na Groblach 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000650551, o numerze NIP 6762517762 oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo jak i kapitałowo: Spółka powiązanymi (współadministratorami) są: Panorama Nokturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Mała Góra Nokturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Garden Nokturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.
  2. RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Informacje ogólne
  1. Danymi osobowymi są dane które są zbierane w ramach korzystania przez Pana/Panią z naszych usług, w tym stron internetowych, formularza kontaktowego, poczty mailowej.
  2. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nokturn Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i spółki które są lub staną się podmiotami powiązanymi z Administratorem;
  2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych do Administratora należy kierować na adres: Nokturn Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 605-520-520, mail: rodo@nokturn.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
   1. gdy Panią/Pana nie łączy umowa podpisana z Administratorem lub spółką powiązaną z Administratorem:
    1. w celach marketingowych  naszych usług i produktów na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.);
    2. w celach przedstawienia oferty handlowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.);
    3. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem lub spółką powiązaną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.);
   2. gdy Panią/Pana łączy umowa podpisana z Administratorem lub spółką powiązaną z Administratorem
    1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem lub spółką powiązaną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.);
    2. realizacja zawartej z Administratorem lub spółka powiązana umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.);
    3. dochodzenia należności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.);
    4. w celach marketingowych naszych usług i produktów na podstawie  dobrowolnej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.);
    5. w celach przedstawienia oferty handlowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.);
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana w mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
   1. spółki powiązane osobowo i kapitałowo z Administratorem
   2. usługodawcy Administratora takim firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, marketingowe, banki
   3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 tj.:
   1. w zakresie realizacji zawartej z Panią/ Panem umowy z Administratorem lub spółki powiązanymi przez okres do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
   2. w zakresie marketingu naszych usług i produktów, przedstawiania oferty handlowej do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W zakresie, w jaki dane przetwarzane są do celu przesyłania informacji marketingowej na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Pani  prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych oraz ofert handlowych;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia Umowy z Administratorem lub spółką powiązaną, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy