Polityka prywatności

GRUPA NOKTURN

Grupa Nokturn z Krakowa to grupa zrzeszająca deweloperów budowlanych, zajmujących się prowadzeniem inwestycji mieszkalnych i sprzedażą nieruchomości, głównie lokali mieszkalnych. W skład Grupy Nokturn wchodzą następujące spółki:

 • Nokturn Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000770564,
 • Nokturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000289590,
 • Mała Góra Nokturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000618358,
 • Garden Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000687095,
 • Panorama Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000668546,
 • Omega Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000725614,
 • Invest GND Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000651517,
 • Sigma Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000758659.

Państwa dane, pozyskiwane w ramach funkcjonowania tego serwisu, będą wykorzystywane przez spółki z Grupy Nokturn w ramach modelu współadministrowania danymi. Oznacza to, że będziemy wspólnie podejmować decyzje o tym, jak z nimi postępować.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez Grupę Nokturn, prosimy o kontakt:

Nokturn Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków
adres e-mail: rodo@nokturn.com.pl
numer telefonu: 605-520-520

O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Grupa Nokturn przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Współadministracja – przetwarzanie danych osobowych przez spółki z Grupy Nokturn wspólnie i w porozumieniu, a więc w oparciu o dokonane pomiędzy Współadministratorami ustalenia w zakresie wspólnego określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 26 RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. Administrator Danych

Państwa dane osobowe, pozyskane w ramach korzystania przez Państwa z serwisu, będą wykorzystywane przez wszystkie spółki z Grupy Nokturn w ramach modelu współadministracji. Oznacza to, że administratorami Państwa danych będą wszystkie spółki wyszczególnione na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez spółki z Grupy Nokturn, prosimy o kontakt:

Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków
adres e-mail: rodo@nokturn.com.pl
numer telefonu: 605-520-520

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Grupę Nokturn.

Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem plików „cookies” zbieranych przez nasz serwis (zob. Technologia „Cookies”). Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do nas wykorzystując podane w § 1 powyżej dane kontaktowe. Państwa dane (osobowe i nieosobowe) będą wykorzystywane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych,
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy Nokturn, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Państwa dane będą wykorzystywane przez nas:
 • w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • w przypadku prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną,
 • w przypadku tworzenia statystyk oraz zestawień z wykorzystaniem Państwa danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane pozyskane za pośrednictwem serwisu mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych.

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo również prawo do wycofania zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

Mają Państwo również prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została zawarta pomiędzy spółkami Grupy Nokturn. By uzyskać stosowny wyciąg z umowy współadministrowania danymi prosimy o kontakt.

§ 5. Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§ 6. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub do otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

TECHNOLOGIA „COOKIES”

§ 1. Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w naszym serwisie.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub wszystkoociasteczkach.pl.

W naszych serwisach korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

§ 2. Z jakich Cookies korzystamy?

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy jednie Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności. Możemy również korzystać z Cookies wydajnościowych. Takie Cookies zbierają informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej, wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam identyfikować szczególnie popularne wśród użytkowników obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.

Nasz serwis zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne oraz reklamowe. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywanych przez nasz serwis mogą być przekazywane tym podmiotom. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące tych podmiotów trzecich:

Dostawca technologii Cookies Zastosowanie
Google (Google Universal Analytics)
Zapoznaj się z:
- Polityką prywatności Google
- Polityką Cookies Google
Analityczne Cookies
Pliki te gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty. Wykorzystujemy te raporty by zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jak skuteczne są nasze działania marketingowe oraz co więcej możemy zrobić, by jeszcze wygodniej było Państwu korzystać z naszego serwisu.
Facebook
Zapoznaj się z:
- Polityką prywatności Facebook
- Polityką Cookies Facebook
Targeting / Re-marketing
Pliki te pozwalają na dopasowanie treści reklamowych i skierowanie ich do użytkowników Facebook lub innej platformy zasilanej technologią marketingową Facebook Advertising, którzy odwiedzili wcześniej nasz serwis.
Yandex
Zapoznaj się z:
- Polityką prywatności Yandex
Analityczne pliki Cookies
Pliki te gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty. Wykorzystujemy te raporty by zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jak skuteczne są nasze działania marketingowe oraz co więcej możemy zrobić, by jeszcze wygodniej było Państwu korzystać z naszego serwisu.

§ 3. Do czego wykorzystujemy Cookies?

Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą:

 • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;
 • dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika;
 • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej.

Odwiedzając nasz serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.

§ 4. Zarządzanie Cookies

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez nas, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).